Engroom - پلن و قیمت‌های کاربری

قیمت‌ها و پلن‌ها

پلن‌های سرویس مدیریت پروژه
پایه
رایگان
اقتصادی
رایگان
حرفه‌ای
رایگان
سازمانی
تماس بگیرید

ایجاد پروژه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ایجاد زیرمجموعه‌های پروژه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
افزودن مسیول به زیرسیستم
۱ مسپول به ازای هر زیرسیستم
۱ مسپول به ازای هر زیرسیستم
۱ مسپول به ازای هر زیرسیستم
۱ مسپول به ازای هر زیرسیستم
تغییر مسیول زیرسیستم
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
افزودن ناظر به زیرسیستم
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تغییر ناظران زیرسیستم
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
افزودن پارامتر به زیرسیستم
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
سیستم پذیرش و رد پارامتر‌های پروژه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
کامنت‌گذاری به ازای هر پارامتر
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ایجاد فرمول در زیرسیستم
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
محاسبه هوشمند فرمول‌ها
✔️
✔️
✔️
✔️
خروجی گرفتن از کل پروژه
✔️
✔️
✔️
✔️
خروجی گرفتن از داده‌های هر زیرسیستم
✔️
✔️
✔️
✔️
تنظیم تصویر برای پروژه
✔️
✔️
✔️
✔️
اطلاع‌رسانی پیشرفته
✔️
✔️
✔️
✔️
ایجاد یک پروژه زیرمجموعه پروژه دیگر
✔️
✔️
✔️
✔️
ویرایش پروژه
✔️
✔️
✔️
✔️
پاک کردن پروژه
✔️
✔️
✔️
✔️
پاک کردن زیرسیستم
✔️
✔️
✔️
✔️